Впровадження спадщини Й.Г.Песталоцці в навчально-виховний процес

Симоненко Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Прохорської ЗОШ, учитель історії

/Files/images/image.jpegвв.jpeg З метою розвитку здібностей учнів у своїй діяльності використовую проблемне навчання - один із типів розвиваючого навчання, суть якого полягає у формулюванні проблемних завдань, проблемному викладі й поясненні знань учителем, у різноманітній самостійній роботі учнів.

Швейцарський педагог Йоганн Генріх Песталоцці (1746-1827) одним із перших вказав на значення розвиваючого навчання, яке базується на безпосередньому спостереженні й мисленні дитини під керівництвом учителя. Як зазначав Й.Г.Песталоцці у своїй праці «Лебедина пісня»: «… Природність освіти полягає в підпорядкуванні тваринної природи людини вимогам духу… Людина хоче всього, до чого вона почуває в собі сили, і повинна всього цього хотіти внаслідок цих властивих їй прагнень… Істинний, природний розвиток за самою своєю суттю породжує прагнення до досконалості, прагнення до вдосконалення людських сил… Око хоче дивитися, вухо – чути, нога – ходити, рука – хапати, а розум хоче мислити…»

Роботу над вивченням проблемного навчання продовжили дослідники Дж.Дьюї, І.Л.Лернер, А.Дістервег, М.Махмутов, М.Данилов.

Використання теоретичних та експериментальних завдань ще не робить навчання проблемним. Все залежить від того, наскільки вчителеві вдається надати цим завданням проблемного характеру і поєднувати проблемний підхід з іншими методичними підходами. Завдання стає пізнавальною проблемою, якщо воно потребує роздумів, викликає в учнів пізнавальний інтерес, спирається на попередній досвід і знання.

Важливим компонентом проблемного навчання є проблемна ситуація - ситуація, для розв'язання якої учень або колектив мають знайти й застосувати нові для себе знання, способи дій.

У створенні проблемних ситуацій на уроках використовую такі способи:

а) зіткнення учнів з життєвими явищами, фактами, які потребують теоретичного обґрунтування. Зіткнення із зовнішніми невідповідностями між явищами спонукає до пояснення їх, активного засвоєння нових знань;

б) використання навчальних і життєвих ситуацій. У цих випадках учні самостійно доходять висновків, які пробуджують у них інтерес до теоретичного обґрунтування виконаних практичних завдань;

в) постановка дослідницьких завдань учням;

г) спонукання учнів до порівняння, зіставлення, протиставлення фактів, явищ, правил, дій, внаслідок яких виникають проблемні ситуації.

Елементи проблемного навчання використовую на різних етапах уроку:

Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації
Організаційний Ø перевіряю підготовку учнів до заняття; Ø сприяю організації уваги учнів Ø привітання, побажання хорошого настрою
Актуалізація опорних знань Ø сприяю відтворенню знань, вмінь, життєвого досвіду учнів; Ø перевіряю готовність учнів до сприйняття нового матеріалу Ø робота з текстом підручника; Ø «мозковий штурм”; Ø диктант; Ø короткі перевірочні роботи; Ø фронтальна бесіда
Зіткнення учнів із проблемою й висловлення первинних гіпотез Ø пропонується проблемна ситуація; Ø учням пропонуються суперечливі факти, теорії, точки зору; Ø учні шукають способи розв'язання проблеми шляхом здогадки або висунення гіпотез Ø спостереження ; Ø пошук фактів; Ø аналіз даних
Визначення теми й мети уроку Ø учні за допомогою вчителя формулюють навчальну проблему та через неї тему й мету уроку Ø фронтальна бесіда
Робота над гіпотезами, висловленими учнями Ø збір та аналіз даних, необхідних для розв'язання проблеми; Ø актуалізація життєвого досвіду; Ø висунення ідей (надаю диференційовану допомогу) Ø робота з різними джерелами інформації; Ø проведення досліджень; Ø вивчення таблиць, графіків; Ø перегляд відеосюжетів
Обговорення гіпотез. Загальний висновок Ø учні визначають причинно-наслідкові зв'язки, формулюють гіпотезу; Ø учні за допомогою вчителя або самостійно формулюють висновки щодо проблемного питання, запропонованого на початку уроку Ø “мозковий штурм”; Ø побудова структурно-логічних схем; Ø спілкування “питання-відповідь”
Підсумок уроку Ø підбиття підсумків уроку; Ø коментування відповідей та роботи учнів бесіда: - що нового ви дізналися про причинно-наслідкові зв'язки, які пояснюють це явище? - яке значення мають отримані знання? Де вони можуть бути використані?
Домашнє завдання вчитель сприяє розумінню учнями цілей, змісту й способів виконання д/з

Технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю учнями необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх розумового розвитку, формування в них здатності до самостійного оволодіння знань шляхом власної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці; забезпечує грунтовні результати навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 85

Коментарi